Zámek Žďár

Program pro 2. stupeň ZŠ

ČLOVĚK V DOMĚ, DŮM V ČLOVĚKU

Kudy chodili mniši a co po sobě zanechali? Kudy chodíme dnes? Místa se silným geniem loci bývají hustě prošlapaná lidmi za stovky let. Jako by se jejich životy pomalu ovíjely kolem místa a spoluutvářely jeho ducha. Architektura je součástí místa, ovlivňuje to, kudy lidé chodí, kde se zastavují, kam se vracejí. Tvary budov určují lidské kroky i zastavení, každodenní život nebo sváteční chvíle. Jaký tvar může mít ticho? Prozkoumáme půdorysy a tvarosloví staveb v klášteře a okolí a zkusíme navrhnout vlastní svatyni nejen z geometrických tvarů. Využijeme různé perspektivy nahlížení, modely i skutečnost, prozkoumáme kresbu půdorysu i současnou podobu stavby.

Cílem programu je rozvíjení citlivosti pro vnímání prostředí, historických sakrálních staveb a jejich tvarosloví, atmosféry. Prostřednictvím aktivit, kde žáci zapojují svou subjektivitu a individualitu, sdílejí osobní zkušenosti a záliby, posílit respektující přístup k sobě navzájem. V neposlední řadě podpořit kreativní přístup ke svému životu – uvědomit si a zformulovat své přání/potřeby a najít pro ně adekvátní vyjádření/tvar v podobě modelu svatyně.

Program nabízí možnost uvědomit si, že potřeba spočinutí, soukromí a pobytu se sebou samým, ale i vztahování se k tomu, co nás přesahuje, je přirozenou součástí života každého z nás nezávisle na přináležitosti k náboženské skupině, věku nebo vzdělání.

cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

délka programu: 180 min (program je možné časově přizpůsobit – zkrátit)

učivo:
– architektura – tvar a funkce kostela, kláštera, svatyně
–  genius loci, minulost a současnost významného místa – kláštera a Kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáru nad Sázavou
– architekt Jan Santini Aichl
– vnitřní svět člověka
– světlo jako symbol a součást architektury

výstupy (žák):
– vnímá a reflektuje působení různých staveb
– využívá vlastních zkušeností a představ při tvorbě modelu
– pojmenovává a interpretuje součásti architektury: klenba, světlo, půdorys, zasazení v prostoru

vzdělávací obory RVP:

Výtvarná výchova, Dějepis, Výchova k občanství, Environmentální výchova

Leták pro školy

Model Zelené hory - Muzeum nové generace

Mohlo by vás zajímat